Kliničke Studije

Accordion Content
Poređenje dva interdentalna sredstva za uklanjanje plaka

Goyal CR, et al. Journal of Clinical Dentistry 2013;24(2):37-42.

Predmet istraživanja:

Upoređivanje efikasnosti uklanjanja plaka Waterpik oralnim tušem u odnosu na konac za zube u kombinaciji sa četkicom za zube.

Metodologija:

Sedamdeset ispitanika učestvovalo je u ovoj nasumičnoj, jednokratnoj, paralelnoj kliničkoj studiji. Subjekti su bili uzdržani od bilo kakve oralne higijene u periodu od 23-25 sati pre njihovog termina za ispitivanje. Subjekti su bili pregledani i raspoređeni u jednu od dve grupe:

grupa 1 : Waterpik oralni tuš + standardna četkica za zube

grupa 2: konac za zube + standardna četkica za zube

Ustanovljena su uputstva za svaki proizvod koji se koristi. Svaki učesnik je prao zube 2 minuta koristeći se Basovom metodom. Prva grupa je koristila oralni tuš sa 500 ml tople vode a druga grupa je koristila konac za zube čisteći sva područja između zuba. Subjekti su ispitivani kako bi bili sigurni da su pratili uputstva i pravilno tretirali sva mesta u ustima. Zabeleženi su rezultati za cela usta, , marginal, approximal, facial, and lingual regije, koristeći Rustogi Modification Navy Plaque Index.

Rezultati:

Waterpik oralni tuš se pokazao kao 29% efektivniji od konca za zube za ukupan učinak uklanjanja plaka, 29% za aproksimalne površine, i 33% za marginalne površine.

Zaključak:

Waterpik oralni tuš je značajno efikasniji od konca za zube u uklanjanju plaka na svim zubnim površinama.

Accordion Content
Uklanjanje naslaga oralnim vodenim tušem

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl 1):1 – 6.

Predmet istraživanja:

Proceniti efekat Waterpik oralnog tuša na uklanjanje naslaga plaka koristeći skeniranje elektronskim mikroskopom (SEM).

Metodologija:

8 parodontopatičnih zuba je bilo izvađeno. Deset uzoraka je uzeto sa 4 zuba i inokulirano pljuvačkom i ostavljeno 4 dana da bi se razvio biofilm sa plakom. Četiri uzorka su tretirana klasičnim nastavkom za ispiranje, četiri uzorka su tretirana ortodonskim nastavkom, a dva uzorka su korišćena kao kontrola. Preostala četiri zuba su tretirana ortodonskim nastavkom kako bi se procenilo uklanjanje kalcifikovanih naslaga plaka. Svi zubi su tretirani srednjim pritiskom u trajanju od tri sekunde i procenjivani skeniranjem elektronskim mikroskopom.

Rezultati:

Prema skeniranju elektronskim mikroskopom, klasični nastavak za ispiranje je uklonio 99,9%, a ortodonski natavak je uklonio 99,8% naslaga plaka sa tretiranih područja nakom tri sekunde izlaganja vodenom pritisku. Posmatrano golim okom i elektronskim mikroskopom zaključeno je da je Ortodonski nastavak značajno uklonio kalcifikovane naslage plaka sa površine zuba.

Zaključak:

Waterpik oralni tuš značajno uklanja naslage plaka.

Accordion Content
Efekat Vodenog tuša sa ortodonskim nastavkom na plak i krvarenje desni kod adolescentnih ortodontskih pacijenata sa fiksnim protezama.

Sharma NC, Lyle DM, Qaqish JG, Galustians J, Schuller R. Am J Ortho Dentofacial Orthop 2008; 133(4):565-571.

Cilj:

Poređenje učinka klasične četkice za zube i Waterpik oralnog tuša sa ortodonskim nastavkom i učinka klasične četkice za zube uz korišćenje konca za zube, na krvarenje i redukovanje naslaga plaka kod adolescenata sa fiksnim protezama. Kontrolna grupa je sastavljena od ispitanika koji su prali zube samo četkicom.

Metodologija:

U ovoj jedinstvenoj nasumičnoj studiji, učestvovalo je stotinu i pet adolescenata sa fiksnim protezama. Rezultati krvarenja i naslaga plaka uzeti su na početku studije, nakon 14. i 18. dana.

Rezultati:

Waterpik oralni tuš je preko tri puta efektivniji od konca za zube i preko pet puta efektivniji od pranja zuba samo četkicom u svrhu uklanjanja naslaga plaka. Za krvarenje desni, Waterpik oralni tuš je 26% bolji od konca za zube i 53% od čišćenja samo četkicom.

Zaključak:

Kombinacija Waterpik oralnog tuša sa ortodonskim nastavkom i pranje zuba četkicom je značajno efektivnije u unapređivanju oralnog zdravlja kod adolescenata sa protezama uključujući one sa bravicama, od kombinacije konca za zube i pranja zuba četkicom.

Accordion Content
Efekat interdentalnih sredstava za čišćenje naslaga plaka i gingivalno krvarenje

Rosema NAM et al. The effect of different interdental cleaning devices on gingival bleeding. J Int Acad Periodontol 2011; 13(1):2-10.

Cilj:

Proceniti efikasnost četkice za zube + Waterpik oralni tuš u poređenju sa četkicom za zube + konac za zube, u redukovanju naslaga plaka i krvarenja desni.

Metodologija:

U ovoj 30-dnevnoj, nasumičnoj, jednokratnoj, studiji, učestvovalo je 104 ispitanika. Grupa A je koristila Waterpik oralni tuš sa klasičnim nastavkom za ispiranje uz četkicu za zube, grupa B koristila je Waterpik oralni tuš sa nastavkom za čišćenje plaka uz četkicu za zube, a grupa C je koristila konac za zube uz četkicu za zube. Ispitanici su prali zube dva puta dnevno i koristili su Waterpik ili konac za zube jednom dnevno uveče. Krvarenje desni i naslage plaka su procenjivani 14. i 30. dana.