Izjava o Saobraznosti

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate navedenih preporuka.

Waterpik Inc tvrdi da ovaj proizvod  nema mane u materijalu i načinu sklapanja u roku od 2 godine  od datuma nabavke, ukoliko proizvod nije nepravilno upotrebljen ili fizički oštećen posle nabavke.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zamenićemo novim. Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

 

Postupak reklamacije

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili.

Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjavanje o zahtevu kupcai konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

 

Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

– nepoštovanja uputstva za upotrebu,

– nepravilna upotreba i održavanja aparata,

– oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika ili oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem,

– popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,

– ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,

– nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,

– oštećenja nastala zbog mehaničkih udaraca od strane kupca ili treće osobe,

– grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma, električne struje, poplave i sl.).

Ekskluzivni distributer za Srbiju:

LAVIEFARM DOO, ul. Zrmanjska 41, 11 000 Beograd

tel: +381 11 744 0646, +381 11 744 0698;

fax: +381 11 782 3133

e-mail: info@waterpik.rs